Regulamin sklepu

REGULAMIN

Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem wiadomości prywatnej.

§ 1. Postanowienia ogólne

Oferta sprzedaży poshyte.pl, dostępna jest pod adresem internetowym 

https://www.instagram.com/poshyte/
https://www.facebook.com/poshyteMagdaEwelina/
https://poshyte.pl

prowadzonym przez Ewelinę Zielińską z siedzibą w Katowicach przy ulicy Lubuskiej 15/3
prowadzącą działalność nierejestrowaną zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018r. 

-Prawo przedsiębiorców zwanym dalej „Sprzedającym”.

§ 2. Kontakt ze Sprzedającym

 1. 1. Adres sprzedawcy : 40-219 Katowice, ul. Lubuska 15/3
 2. Adres e-mail sprzedawcy: kontakt@poshyte.pl
 3. Numer rachunku bankowego sprzedawcy: 92 1050 1214 1000 0090 9439 6703
          1. § 3. Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Strona internetowa – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.poshyte.pl
Klient (kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia (w tym również Konsument)

Sprzedający – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Social Mediów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Przedmiot transakcji – Produkty wymienione i opisane na stronie social mediów tj. Facebook (https://www.facebook.com/poshyteMagdaEwelina) oraz na Instagramie (https://www.instagram.com/poshyte/), a także na stronie internetowej https://poshyte.pl
Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
Produkt – dostępna na ww. social media i stronie www – rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedającego na rzecz Klienta w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
Zamówienie – Oświadczenie woli Klienta składane za pomocą wiadomości prywatnej i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedającym za pomocą wiadomości prywatnej. 

§ 4. Informacje Ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia poprzez wiadomość prywatną przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień.
 2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych, które zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet
 5. Ceny podane na stronach Social Media podane są w polskich złotych i są cenami brutto. Na końcową kwotę do zapłaty składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronie w trakcie składania Zamówienia. 
 6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 1. § 5. Zasady składania zamówienia
 2. Złożenie zamówienia możliwe jest poprzez kontakt ze Sprzedającym poprzez wiadomość prywatną na Instagramie pod adresem https://www.instagram.com/poshyte/ facebooku: https://www.facebook.com/poshyteMagdaEwelina lub e-mailowo na adres: kontakt@poshyte.pl.
 3. W wiadomości prywatnej należy podać nazwę kupowanego produktu, dane Klienta potrzebne do wystawienia faktury imiennej, dane potrzebne do wysyłki czyli:
 • Imię i nazwisko, 
 • Adres, 
 • Numer telefonu,
 • Adres e-mail,
 • Rodzaj przesyłki.
 1. Zamówienia można składać 24 godziny, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 2. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący poda wszystkie wymagane dane umożliwiające zrealizowanie sprzedaży. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia. 
 3. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 4. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 5. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem.
 6. Czas realizacji wynosi maksymalnie 10 dni roboczych (weekendy i święta nie są liczone jako dni robocze)


§ 6. Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  – przesyłka kurierska – DPD 15 zł, InPost 15 zł
  – przesyłka do paczkomatu INPOST 12 zł
  – odbiór osobisty dostępny po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  – płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  – płatność przy odbiorze
 3. Na każdy sprzedany Produkt wystawiany jest imienny dowód zakupu. 

§ 7. Odbiór dostawy

 1. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie . W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenie nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera spisać protokół szkody i jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedawcą. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie. 

§ 8. Odstąpienie od umowy

 1. Klient , który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Termin odstąpienia od umowy wynosi jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wskazane prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 2. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił śladów używania.
 3. Zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedawcy.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty na adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 2 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sprzedający dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje zgodnie z Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta, personalizowany np. umieszczeniem napisu na produkcie lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.


§ 9. Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty wolne od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma praw do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. W przypadku wykrycia wady reklamowanego towaru mają Państwo prawo:
  – żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  – żądać usunięcia wady;
  – złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Sprzedającego.
 8. § 10. Dane osobowe w wiadomości prywatnej
 9. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem wiadomości prywatnej jest Sprzedawca.
 10. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem wiadomości prywatnej zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 11. Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być:
 12. W przypadku Klienta, który korzysta  ze sposobu dostawy przesyłką paczkomatem Inpost lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 13. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§11. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.. nr 43 poz. 296 ze.U zm.). 
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Regulamin wchodzi w życie 09.02.2021 r.